Những bước chuẩn bị để sử dụng Sqlite trong Windows Phone 8


Từ: 14:07 23/09/2012
Bài: 3
Cảm ơn: 2
Thích: 2

Bước 1: Tạo 1 Windows phone Project in Visual Studio

Để sử dụng được SQLite trong Windows Phone, bạn cần có SQLite for Windows Phone. Để cài đặt được Tool này bạn có thể làm như sau: Vào Tool=> Extensions and Updates  tìm kiếm SQLite for Windows Phone=> Install

Ở lần cài đặt đầu tiên, bạn chuột phải ở References ở project của bạn, và chọn Add reference.

Ở cửa sổ mới hiện ra, Bạn chọn Windows Phone => Extension chọn SQLite for Windows phone

Liên kết đã được tạo tới Project của bạn. Bạn hãy Build project và sẽ có thông báo lỗi như hình dưới.

Để khắc phục lỗi này bạn chuột phải vào Solution và chọn Configuration Manager, và thay đổi Active Solution Platform từ dạng Any CPU sang ARM sau đó chọn Close, giống như hình dưới đây.

Build lại Solution bạn sẽ không thấy báo lỗi nữa.

Bước 2.

Ở bước này chúng ta cần thêm Sqlite-net từ Nuget.

Chuột phải vào References và chọn Manager Nuget Packages. Ở của sổ hiện lên, các bạn điền Sqlite-net vào ô tìm kiếm, ở bước này bạn phải kết nối với Internet.

Sau khi Install nó sẽ tạo ra 2 file .cs ở Solution như hình dưới.

Để có thể code được, bạn cần download sqlite-net-wp8 theo link này: https://github.com/peterhuene/sqlite-net-wp8.

Sqlite-net-wp8 được coi là cầu nối giữa Sqlite cho Windows Phone SDK và các gói NuGet sql-net.

Sau khi tải về, bạn cần Add nó vào Project của bạn nhưng hãy nhớ giải nén file vừa tải về trước khi Add. Cách Add như sau: Project=> Add => Existing Item dẫn đến file vừa tải về và chọn file Sqlite.vcxproj. Sau khi Add bạn hãy Build lại, sẽ gặp một số lỗi như hình.

 

Để khắc phục lỗi này, bạn Add References Sqlite- net -wp8 và vào Propetires=>Build và thêm USE_WP8_NATIVE_SQLITE vào Conditional compilation symbols.

Trên đây là những bước chuẩn bị để có thể sử dụng Sqlite cho App của bạn.