Nhờ mọi người giúp đỡ về dbms_scheduler.create_job


Từ: 18:53 06/05/2013
Bài: 2
Cảm ơn: 2
Thích: 0

Mình muốn tạo một scheduler job thì gặp lỗi mong mọi người giúp đỡ. Đây là jobs của mình

BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(
    job_name            => 'job_auto_update_shipment',
    jo_type             => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action          => 'purchase_pkg.my_jobs_auto_update_shipment',
    start_date          => systimestamp,
    repeat_interval     => 'FREQ=DAILY; BYHOUR = 23',
    job_style           => 'auto shipment',
    end_date            => null,
    enable              => true,
    auto_drop           => false,
    comments            => 'Job auto update status for hd_shipment'
  );
END;

khi thực hiện câu lệnh trên thì mình gặp lỗi sau:


Error starting at line 1 in command:
BEGIN
  sys.DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(
    job_name            => 'job_auto_update_shipment',
    jo_type             => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action          => 'purchase_pkg.my_jobs_auto_update_shipment',
    start_date          => systimestamp,
    repeat_interval     => 'FREQ=DAILY; BYHOUR = 23',
    job_style           => 'auto shipment',
    end_date            => null,
    enable              => true,
    auto_drop           => false,
    comments            => 'Job auto update status for hd_shipment'
  );
END;
Error report:
ORA-06550: line 2, column 3:
PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CREATE_JOB'
ORA-06550: line 2, column 3:
PL/SQL: Statement ignored
06550. 00000 -  "line %s, column %s:\n%s"
*Cause:    Usually a PL/SQL compilation error.
*Action:

Label
Từ: 18:53 06/05/2013
Bài: 2
Cảm ơn: 2
Thích: 0

Cảm ơn mọi người mình đã giải quyết được vấn đề, cậu lệnh trên của mình bị sai cú pháp ở đây " jo_type             => 'STORED_PROCEDURE'," ^^,

Tin từ FITHOU

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN