Ai rành VB giúp em đề này đc ko :((


Từ: 16:59 01/06/2013
Bài: 1
Cảm ơn: 1
Thích: 0
1,Tên đề tài : Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ đăng ký xe máy.
2,Nội dung & yêu cầu:
  - Quản lý thông tin về hồ sơ đăng ký xe. Xây dựng các chức năng để cập nhật hồ sơ đăng ký xe, các chức năng tìm kiếm, thống kê, in báo cáo...
  - Cơ sở dữ liệu : tùy chọn (SQL Server, Access, My SQL...)
  - Ngôn ngữ lập trình : Visual basic
 
xây dựng theo 3 bảng
 Bảng 1 Loại xe (Maloai, Tenloai) Maloai là khóa chính
 Bảng 2 Quanhuyen (MaQH, TenQH) MaQH là khóa chính
 Bảng 3 Hosoxe (Bienso, Hoten, Ngaydangky, Maloai, MaQH, Sokhung, Somay, Mauson...)
 
các chức năng
 - cập nhật danh mục theo loaixe
 - cập nhật danh mục theo quanhuyen
 - cập nhật danh mục theo hosoxe
 - xem hồ sơ xe theo ngaydangky
 - xem hồ sơ xe theo quanhuyen

 - xem hồ sơ xe theo loaixe

Label
Từ: 21:47 10/08/2012
Bài: 38
Cảm ơn: 45
Thích: 8

bạn làm đến đâu, gặp vướng mắc gì hỏi cụ thể thì mới giúp được chứ.

Nhờ hộ cả bài e là gặp "Khó" - Nam Cường!